Werkgroepen

In de schoot van Caritas West-Vlaanderen fungeren verschillende werkgroepen. Voor deze werkgroepen verzorgt Caritas West-Vlaanderen de administratieve en logistieke ondersteuning. De werkgroepen ressorteren onder de verantwoordelijkheid van het Provinciaal Bureau.

De vormingswerkgroep behoort tot de eerste werkgroepen die in de schoot van Caritas West-Vlaanderen ontstaan zijn. Hierin zetelen directies en verantwoordelijken VTO-beleid uit diverse voorzieningen ouderenzorg. Er is eveneens een vertegenwoordiging vanuit Oost-Vlaanderen. De werkgroep komt vier à vijf keer per jaar samen waarvan één planningsdag. De vormingswerkgroep heeft een viervoudig doel: bijdragen tot het vormingsbeleid in de woonzorgcentra, de kwaliteit van de zorg in de voorzieningen ouderenzorg ondersteunen, het vormingsaanbod afstemmen op de noden van de voorzieningen ouderenzorg en beleidsondersteunend werken.

Onder de koepel van de vormingswerkgroep fungeren vier intervisiegroepen (sociale diensten, gerontopsychologen, animatie, referentiepersonen dementie). Meer info over de vormingen voor de diverse doelgroepen en de intervisiegroepen vindt u via deze link.

De overleggroep preventieadviseurs ressorteert eveneens onder de vormingswerkgroep en richt zich tot preventieadviseurs uit West-Vlaamse woonzorgcentra die kennis en ervaring willen delen omtrent alles wat verbonden is met de welzijnswet, milieu-aspecten en HACCP-regelgeving. De overleggroep komt vier keer per jaar samen.

De werkgroep toegepaste ethiek komt vier à vijf keer per jaar samen en wil vanuit een open dialoog met directies een tweevoudig doel nastreven: aanreiken van een vormingsaanbod ethiek (visie en doelgroepgericht), ondersteunen van de opbouw van een noodzakelijk ethisch beleid in voorzieningen ouderenzorg (werkgroepen ethiek en expliciteren van de adviezen van Zorgnet Vlaanderen).

De werkgroep HRM & Q-zorg ontwikkelt tijdens hun bijeenkomsten vier keer per jaar initiatieven om de uitbouw van het kwaliteitsbeleid en aandacht voor de bezieling in de voorzieningen te helpen ondersteunen. Hiertoe organiseren zij benchmarkonderzoeken rond klanten- en medewerkerstevredenheid. De werkgroep wil eveneens initiatieven ontwikkelen of samenwerkingen opzetten om het HRM beleid in de voorzieningen te ondersteunen.

De overleggroep thuiszorgondersteunende initiatieven verzorgt beleidsvoorbereidend werk omtrent dagverzorgingscentra, kortverblijf, lokale dienstcentra en serviceflats naar het Provinciaal Bureau toe. De overleggroep komt vier keer per jaar samen en wordt telkens voorbereid door een bureau.  Onder de overleggroep TOI ressorteert de overleggroep lokale dienstencentra. 

De werkgroep Wonen en zorg wil verantwoordelijken voor de zorg in woonzorgcentra in de brede zin van het woord ondersteunen en informeren in hun opdracht.

De werkgroep pastoraal bestaat uit vertegenwoordiging van directies, aalmoezeniers, pastores, de vicaris en de sectorverantwoordelijke vanuit het vicariaal team voor ouderenzorg. In een cultuur van dialoog en overleg wordt samengewerkt om de verdere professionalisering van pastoraal en de optimalisering van de pastorale dienstverlening in woonzorgcentra te ondersteunen. Meer info over de pastorale dienstverlening binnen de sector ouderenzorg kunt u terugvinden via deze link. Meer info over hun aanbod aan vormingen kunt u terugvinden via deze link.